top of page

"MED LØFT SKAL LAND BYGGES"

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) har sit afsæt i The Mental Institute (MRI) i Palo Alto i USA og særligt Steve de Shazer, som sammen med Insoo Kim Berg etablerede et nyt Korttidsterapeutisk Center i Milwaukee, ses som en af grundlæggerne af LØFT.

Indenfor LØFT er der ikke fokus på årsagerne til et problem. I stedet er man optaget af at bygge løsninger sammen. Det betyder, at man - i modsætning til de mere traditionelle tilgange - er optaget af hvad den ønskede fremtid er, fremfor hvordan den problematiske fortid er konstrueret. Gennem at fokusere på den andens ønskede fremtid, skabes strategier for handling og dermed veje til løsninger, ved samtidig at identificere og bygge på de deltagenes erfaringer, ressourcer og kompetencer.

Steve de Shazers klare udgangspunkt var, at virkeligheden skabes snarere end at opdages. Han var derfor optaget af 

 • at se efter ressourcer fremfor forhindringer

 • at undersøge den ønskede fremtid

 • at finde ud af hvad, der allerede bidrager i retning af eller til denne fremtid

 • at se den anden som ekspert i eget liv

Dette brud med den mere traditionelle problemorienterede tilgang, hvor man er optaget af problemer, fejl og alt det, der ikke virker, for derefter som eksperten at kunne foreslå ideer til, hvordan klienten kan arbejde med sit problem, er markant.

Grundtanker og  mindset i LØFT

Den markante forskel illustreres tydeligt i de få grundtanker, der udgør omdrejningspunktet i LØFT:

 • If it ain´t broken - dont fix it

 • Once you know, what works - do more

 • If it doesn´t work - do something else

Dertil kommer yderligere et stærkt fokus på løsningen i stedet for problemet

 • Der ikke er en sammenhæng mellem et problem og dets løsning

 • Vi kommer ikke tættere på det vi ønsker, ved at fokusere på problemet

 • Vi skal hellere fokusere på det vi ønsker – det vi kalder den Foretrukne Fremtid

 • Når vi ved, hvad vi ønsker, kan vi være nysgerrig på noget af det, der faktisk virker i den retning og gøre mere af det

På baggrund af denne ligefremme og samarbejdende tilgang, hvor det er den anden - og ikke terapeuten/konsulenten - der er eksperten, opstår ligeledes et tydeligt og væsentligt nyt mindset:

 • Man behøver ikke forstå problemet for at kunne løse det

 • Det, man giver opmærksomhed, få man mere af

 • Led efter de eksisterende ressourcer

 • Små forandringer skaber store forandringer

 • Vores ønsker for fremtiden påvirker nutiden

 • Vi skal anerkende indsatsen – ikke resultatet

LØFT tager sit afsæt i den ikke-vidende position og giver derigennem plads til borgernes perspektiver, håb og drømme. Der er ingen "plejer", hvilket betyder at alle er lige "kloge" på at finde veje at gå, og det inviterer til en langt større nysgerrighed og kreativitet - og dermed også mere nuancerede og brugbare løsninger, der opleves vedkommende og ofte også mere inviterende og ligetil.

Mindset.jpg
Dialogkvardrant2.jpg

Et centralt element i samarbejdet, er arbejdet med den Foretrukne fremtid. Dette arbejde skaber rum for, at vi lytter til det, der synes at forekomme svært for den anden, samtidig med at vi gennem dialogen og de ressourcefokuserede spørgsmål, er nysgerrige på ressourcer samt handlinger, der har virket før, og som kan gentages. Herigennem flytter vi (kort fortalt og jf. modellen)  temaer fra den problemfyldte fortid, til den ressourcefyldte fortid, hvorefter vi igen kan lede efter ressourcer, der kan bringes i anvendelse i den aktuelle situation

Forskellige teknikker

Når man arbejder med LØFT tager man afsæt i, at folk løser deres problemer ved at trække på deres egne ressourcer. Man søger derfor at hjælpe dem til i højere grad at lægge mærke til hvad de gør, der er brugbart for dem 

Derfor bygger LØFT i høj grad på en lang række spørgsmål og teknikker, der søger at medvirke til at den anden får et større indblik i og gør brug af egne ressourcer

Bedste håb

Gennem at være nysgerrig på den andens bedste håb, bidrager vi til at skabe retning i samarbejdet ift. hvor det er, den anden ønsker at komme hen.

Workable Starting Point

På baggrund af dette forsøger vi at skabe et fælles afsæt for samarbejdet - det vi kalder Workable Starting Point. På den måde sikrer vi, at det vi arbejder med er relevant for den anden og peger i retning af den Foretrukne Fremtid.

 

Den Foretrukne Fremtid

Herefter kan man supplere beskrivelsen af den andens håb, ved at spørge til den andens Foretrukne Fremtid. Herved får vi indblik i, hvad den anden ønsker sig, skal være anderledes.

Listen - select - build

Kunsten er at lytte efter det, den anden fortæller. Gennem at lytte ihærdigt, spørge nysgerrigt og bruge den andens svar til at opbygge samtalen, skaber vi relevante dialoger der medvirker til den ønskede forandring.

 

Her ud over er der en lang række andre greb, der medvirker til at skabe et målrettet og virkningsfuldt samarbejde hen imod målet:

 

 • Fokus på ressourcer

 • Fokus på undtagelser - undersøgelse af tider hvor problemet fylder mindre eller ikke forekommer

 • Skalaer - bidrager til at skabe fokus og progression

 • Mestrings- og copingspørgsmål

 • Anerkendelse

 • Fokus på det, der virker

 

Med LØFT bliver det aldrig kedeligt, og som professionel fordrer det, at man altid står på tæer og gør sig umage, da ingen svar er givet på forhånd. Det er for alle - og især de borgere, kunder eller samarbejdspartnere, det handler om - en langt sjovere og vedkommende måde at arbejde på, når fokus er på den foretrukne fremtid og på de skridt, der opleves at bringe os i den retning.

bottom of page